Tel. 667 744 897
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

AWIMEX-Daria Korona

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.sklep.awimex.pl (dalej jako Sklep), prowadzony jest przez Darię Koronę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AWIMEX-Daria Korona,adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Sulechowska 14 D, 65-119 Zielona Góra, NIP 929-157-56-54, REGON 080545674, nr telefonu (68) 325 35 31, adres e-mail info@awimex.pl (dalej jako Sprzedawca).

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

2.1. Klientem Sklepu może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia towarów dostępnych w Sklepie. Złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta - podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne.

2.2. Wszystkie towary znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów. Podane kwoty są kwotami brutto i wiążą Klienta w chwili składania oferty nabycia towarów.

2.3. Zamówienia w Sklepie są realizowane (w tym dostarczane) wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty (zamówienia) Klienta spoza Polski.

2.4.Złożenie zamówienia na towary zamieszczone na stronach Sklepu następuje poprzez mechanizm stanowiący funkcjonalność Sklepu (formularz zamówienia). Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały formularz.

2.5. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu – po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.Sklep przyjmuje oferty nabycia towarów (zamówienia) przez całą dobę we wszystkie dni roku. Sprzedawca będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że:

- termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, oraz

- zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.6. Wartość zamówienia nie powinna być mniejsza niż 250zł. W przeciwnym razie Sprzedawca może nie przyjąć oferty Klienta a także, jeżeli Klient nie jest konsumentem , Sprzedawca może doliczyć do ceny zamówienia 10% jego wartości tytułem opakowania i przygotowania zamówionych towarów do wysyłki – o czym Klient zostanie ponownie poinformowany przez obsługę Sklepu.

2.7. Przy dużych (hurtowych) zamówieniach istnieje możliwość negocjacji oferowanych cen oraz innych warunków zakupu, wraz z brakiem ponoszenia kosztów wysyłki przez Klienta. Ewentualnych ustaleńw tym zakresie (wraz z ofertami zakupu hurtowego) można dokonywać telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną – na numer i adres Sprzedawcy, podany wyżej.

2.8. Podstawowymi warunkami rozpatrywania oferty Klienta przez Sprzedawcę są:

- prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia, a w szczególności: wybór rodzaju towaru i jego ilości oraz dodanie go do koszyka, podanie imienia i nazwiska oraz pełnego adresu Klienta, telefonu kontaktowego, adresu e-mail, wyboru formy płatności oraz formy wysyłki,

- akceptacja niniejszego Regulaminu,

- przesłanie formularza zamówienia za pomocą przycisku „Zamów i zapłać ” lub złożenie przez Klienta oferty (zamówienia) telefoniczne bądź faxem na podany wyżej numer Sprzedawcy. Sklep nie jest obowiązany do wzywania Klienta do poprawienia lub doprecyzowania błędnie złożonej oferty.

2.9. Po otrzymaniu oferty Klienta, Sprzedawca może przyjąć ofertę lub ją odrzucić. Przyjęcie oferty (potwierdzenie zamówienia) dokonywane jest drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi Sklepu

2.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.11. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT lub WZ-ki bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1.Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione towary (powiększone o koszty wysyłki):

- płatność „za pobraniem” (przy odbiorze zamówionych towarów pod wskazanym w zamówieniu adresem),

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 82 1090 2532 0000 0001 3476 0046 (płatność powinna nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę) - PRZELEWU DOKONUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM SKONTAKTOWANIU SIĘ Z OBSŁUGĄ SKLEPU (TELEFONICZNIE LUB E-MAIL) I POTWIERDZENIU DOSTĘPNOŚCI ZAMAWIANEGO TOWARU PRZEZ SPRZEDAWCĘ,

- płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy (tylko w przypadku uzgodnienia tego ze Sprzedawcą).

3.2. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.

3.3. Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza niemożność skontaktowania się z Klientem) Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.

3.4. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy (po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą),

- dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Klient ponosi koszty dostawy do niego zamówionych towarów. Wysokość kosztów dostawy znajduje się w zakładce „wysyłka”– w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionych towarów jak i wagi przesyłki opłata jest zróżnicowana. O kosztach dostawy Klient będzie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

3.5. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest – zależnie od wyboru Klienta - paragon, faktura VAT lub WZ-ka. Dokument sprzedaży załączony jest do zakupionych towarów. Zakupione towary mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

3.6. Towar zostaje wysłany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia oraz:

po skompletowaniu zamówienia – jeżeli Klient wybrał płatność „za pobraniem” za zamówione towary, albo

- po skompletowaniu zamówienia i po wpłynięciu na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej kwoty należności za zakupione towary (wraz z kosztami wysyłki) – jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towary bez wad.

3.7. O terminie dostawy Klient zostaje powiadomiony najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą. W normalnym toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 5-7 dni roboczych. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:

- opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione towary;

- tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego towaru;

- konieczność sprowadzenia towaru na specjalne życzenia Klienta;

działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy towarów do Klienta).

W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy towarów.

3.8. W momencie odbioru przesyłki Klient obowiązany jest sprawdzić zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji Klient powinien w obecności dostawcy spisać stosowny protokół (który dostawca powinien posiadać przy sobie) oraz niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji:

- telefonicznie na podany wyżej numer telefonu Sprzedawcy lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany wyżej adres Sprzedawcy.

3.9. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

4. KONTAKT Z KLIENTEM

4.1. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu składania zamówień i zawierania umów przy wykorzystaniu mechanizmów Sklepu pomiędzy Klientami a Sprzedającym prowadzona jest korespondencja e-mailowa, obejmująca zwłaszcza:

• Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania (przyjęcia) przez Zamawiającego oferty zakupu towarów oraz sposobu płatności i dostawy, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia (w szczególnych przypadkach potwierdzenie może nie zawierać numeru zamówienia), wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i dostawy - z podaniem adresu docelowego lub wskazaniem, że odbiór nastąpi w siedzibie Sprzedawcy.

• Płatność przelewem lub kartą - W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem (który musi być dokonany w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia jak i dostępności towaru) może otrzymać dwa rodzaje informacji - w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy też nie. W tym drugim przypadku e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

• Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji, gdy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne (nie skutkują wpływem środków na rachunek bankowy Sprzedawcy), Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

• Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również taka sytuacja, gdy nie wszystkie zamówione towary są dostępne „od ręki”. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie towary zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy realizować zamówienie w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe, podzielić zamówienie na dwa zamówienia (realizowane w różnych momentach, w zależności od dostępności towarów) czy anulować całe zamówienie. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany do e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni od dnia wysłania Klientowi wiadomości e-mail z informacją o częściowym skompletowaniu zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.

• Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych towarów i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz informację po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w siedzibie Sprzedawcy.

• Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, Klient otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyn anulowania.

4.2. Opisana powyżej korespondencja e-mail przesyłana jest na adres e-mail, podany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia lub przy rejestracji w Sklepie Konta Klienta, zatem niezmiernie istotnym jest, aby podany przez Klienta adres e-mail był prawidłowy, a Klient posiadał dostęp do tego konta poczty e-mail.

5. REKLAMACJE I GWARANCJE

5.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi istnienie w nim wad fizycznych, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru lub w innych miejscach, wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta, przy zakupie których Sprzedawca dołączył dokument gwarancyjny)..

5.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu oraz dokładny opis podstawy (przyczyny) reklamacji, a zwłaszcza opis wady towaru i dzień ujawnienia się wady.

5.4. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje według kolejności wpływu, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z ogólnymi zasadami producentów poszczególnych towarów (odmian nasion), których to reklamacja ma dotyczyć. O rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej rozstrzygnięcia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

5.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji (potwierdzonej przez producenta) towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny (pełnowartościowy), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru) Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny towar (towary), dostępny w Sklepie.

5.6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji

5.7. Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu ani przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie będą miały zastosowania.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy towarów do konsumenta.

6.2. Zwrot towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie towarów. Wraz z towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup towaru (paragon, rachunek, fakturę VAT etc.).

6.3. Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:

- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych,

- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- przedmiotem świadczenia jest rzecz (towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- przedmiotem świadczenia są rzeczy (towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6.4. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru. Zwrot następuje na rachunek bankowy Klienta, użyty we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru lub poprzez wykonanie przelewu przez Sprzedawcę na wskazane przez Klienta konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo lub „za pobraniem”.

6.5. Niezależnie od powyższego, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez wzywanie Klienta do realizacji jego świadczenia (umowne prawo odstąpienia), jeżeli:

- wterminie określonym niniejszym Regulaminem Klient nie dokonał zapłaty (przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy) za zamówione towary

- przesyłka z zamówionym towarem została zwrócona do Sprzedawcy.

Oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne w chwili wysłania tego oświadczenia na adres e-mail Klienta, podany przy zamawianiu towarów lub Opisane uprawnienie Sprzedawcy do odstąpienia od umowy nie ogranicza się do umów z Klientami będącymi konsumentami. Jeżeli na skutek zaistnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie przez Sprzedawcę z umownego prawa odstąpienia Sprzedawca poniósł szkodę, Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wartości szkody w pełnej wysokości na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.

7. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)::

- udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu,

- umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta) lub dokonywanie zakupów w Sklepie bez konieczności tworzenia Konta.

7.2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:

- dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a. powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie;

- dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b. powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Tworzenie Konta Klienta nie jest warunkiem koniecznym do składania ofert nabycia towarów dostępnych w Sklepie, ma jednak na celu uproszczenie tego procesu. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.

7.3. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:

- dostęp do sieci Internet;

- przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;

- aktywne konto e-mail.

7.4. Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jego napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

7.5. Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:

- dostarczać treści o charakterze bezprawnym

- wpływać na funkcjonowanie Sklepu,

- naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy, jego pracowników oraz osób trzecich.

7.6. Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

7.7. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.

7.8. O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.

7.9. Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.

7.10. Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta lub wyłączenie informacji, o której mowa w pkt 7.8. stanowi wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.

7.11. Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.

7.12. Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.

7.13. Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Twoje dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim i nie będą przetwarzane w formie profilowania.

c. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu

d. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

e. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

8.1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.

8.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

8.3. Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę – także w celach marketingowych.

8.4. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności oraz dostarczającymi zamówione towary do Klienta.

8.5. Sprzedawca niniejszym informuje Klientów, że każdy z nich ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę, oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia z ze zbioru danych osobowych Sprzedawcy. Sprzedawca informuje też, że Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.

8.6. Sprzedawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych towarów lub realizacji innych praw lub obowiązków, wynikających z zawartej umowy.

8.7. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę następuje w zbiorze danych osobowych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Ogólnokrajowego Rejestru Zbioru Danych Osobowych, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8.8. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych (zwłaszcza w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją) oraz w celu wykonania zobowiązań nałożonych na administratora danych osobowych przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych, Sprzedawca opracował i wdrożył dokumentację przewidzianą rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).


1. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

- zmiany kwot widniejących przy towarach oraz ilości towarów w Sklepie,

- wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu,

- wprowadzenia nowych towarów do Sklepu,

- przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży,

- nierealizowania zamówień, które mogą nie spełniać warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.

9.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.5. Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9.6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.


  • Dodaj link do:
  • facebook.com